ตารางแพทย์

อ.พญ. ผาณิต ฉายศิริ

Panid Chaysiri, M.D.
สาขาความเชี่ยวชาญ :


การศึกษา :

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา) , ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว.(รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
อังคาร
09.00 - 16.00 น.
ศุกร์
09.00 - 12.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
พฤหัสบดี
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์