เกี่ยวกับเรา
สาขาวิชารังสีรักษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
บริการของเรา

สาขาวิชารังสีรักษาให้บริการจำลองการรักษาเพื่อกำหนดขอบเขตการรักษา รวมทั้งการฉายรังสีรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิคการฉายรังสีต่างๆทั้งแบบพื้นฐานและเทคนิคพิเศษ เช่น

  • 3DCRT
  • IMRT
  • IGRT
  • SRS/SRT
  • SBRT

ด้วยความปลอดภัย ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐาน ตามแผนการรักษาที่กำหนดมาโดยแพทย์รังสีรักษา

รายละเอียด
กระบวนการรักษา
ขั้นตอนการรักษาแบบฉายแสง
สาขาวิชารังสีรักษาให้การบริการผู้ป่วยกลุ่มเนื้องอกและมะเร็งที่ต้องการการรักษาด้วย SRS/SRT/SBRT ทั้งที่เป็นโรคในระบบประสาทและนอกระบบประสาท
สาขาวิชารังสีรักษา มีความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น โดยไม่จำกัดปริมาณผู้ป่วย