3
เครื่องจำลอง
การรักษา
1
เครื่องจำลอง
การรักษาด้วย
คลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้า
9
เครื่องฉายรังสี
1
เครื่องใส่แร่