สาขาวิชารังสีรักษา
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472

ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับบริการด้วยการฉายรังสี ให้บริการการฉายรังสีจากภายนอกด้วยระบบรังสีสามมิติ, สามมิติแปรความเข้ม รวมถึงรังสีศัลยกรรม ทางสาขามีเครื่องฉายรังสีที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีมาตรฐานในระดับสากล เรามีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งแพทย์รังสีรักษา พยาบาล นักฟิสิกส์การแพทย์และนักรังสีการแพทย์ที่มีความชำนาญในการร่วมกันวางแผนการรักษา ทางสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลศิริราช มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำและปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยทุกคน

TIMELINE
สาขารังสีรักษา