ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

เทคนิคการหายใจเข้าลึกแล้วกลั้นใจนิ่ง (Deep Inspiration Breath Hold: DIBH)

เทคนิคการหายใจเข้าลึกแล้วกลั้นใจนิ่ง (Deep Inspiration Breath Hold: DIBH)การฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในปัจจุบันมีหลากหลายเทคนิค ทั้งเทคนิครังสีสามมิติ (3D-conformal radiotherapy: 3D-CRT) และรังสีเทคนิคแปรความเข้ม (Intensity modulated radiotherapy : IMRT) แต่สำหรับการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้านซ้าย มีข้อจำกัดเนื่องจากบริเวณด้านซ้ายของทรวงอกมีอวัยวะสำคัญ คือ หัวใจ ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณฉายรังสี จึงมีการนำเทคนิค Deep Inspiration Breath Hold หรือ DIBH มาใช้กับผู้ป่วย เพื่อที่จะให้หัวใจอยู่ห่างออกจากบริเวณที่จะฉายรังสีเพื่อลดโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงต่อหัวใจนั่นเอง

เทคนิค DIBH คือเทคนิคที่จะให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกและกลั้นใจนิ่งในระหว่างการฉายรังสี เมื่อผู้ป่วยหายใจเข้าลึก จะส่งผลให้ปริมาตรปอดขยายตัว ทำให้หัวใจห่างออกมาจากบริเวณเต้านมที่จะฉายรังสีมากขึ้น โดยก่อนการรักษาผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ และนักรังสีการแพทย์ ในการฝึกหายใจแบบเทคนิค DIBH เพื่อให้คุ้นชินกับการหายใจรูปแบบดังกล่าว ซึ่งจะมีการกำหนดช่วงที่จะให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึก และอาศัยเทคโนโลยีกล้องที่ใช้แสงในการตรวจจับพื้นผิวหนังเพื่อแสดงสัญญาณการหายใจของผู้ป่วย ซึ่งเป็นการถ่ายภาพผู้ป่วยโดยไม่ใช้รังสี และเป็นระบบที่เข้ามาช่วยชี้นำให้ผู้ป่วยสามารถหายใจเข้าลึกและกลั้นใจนิ่งได้  โดยผู้ป่วยจำเป็นต้องควบคุมการหายใจด้วยเทคนิคนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการจำลองการรรักษา (CT Simulation) เนื่องจากผู้ป่วยต้องทำเช่นนี้ในทุกครั้งของการมาฉายรังสี ซึ่งจะสามารถทำให้การฉายรังสีมีความถูกต้อง และสามารถลดปริมาณรังสีที่หัวใจผู้ป่วยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 คุณสวรรยา สุวรรณดี

นักฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชารังสีรักษา


ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง