ตารางแพทย์

ผศ.พญ. อชิรญา เตยะธิติ

Asst. Prof. Achiraya Teyateeti, M.D.
สาขาความเชี่ยวชาญ :
การศึกษา :
  • พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา), Visiting scholar in CNS Radiotherapy, Stereotactic Radiosurgery, Proton therapy, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA, Visiting scholar in Genitourinary (Prostate cancer) Radiotherapy, Stereotactic body radiotherapy, Proton therapy, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
อังคาร
09.00 - 12.00 น.
ศุกร์
13.00 - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
จันทร์
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์