ตารางแพทย์

รศ.ดร.นพ. กุลธร เทพมงคล

Assoc. Prof. Kullathorn Thephamongkhol, M.D. PhD
สาขาความเชี่ยวชาญ :
การศึกษา :
  • พ.บ.,วท.บ(ระบาดวิทยา), ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา),ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว. (รังสีรักษา), Radiation Oncology Fellow, Research Fellow Program in Evidence Based Cancer Care, Ontario, Canada and Institute Gustave Roussy, Paris, France 
ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
จันทร์
09.00 - 16.00 น.
พฤหัสบดี
09.00 - 12.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
พุธ
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์