ตารางแพทย์

รศ.พญ. เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์

Assoc. Prof. Yaowalak Chansilpa, M.D.
สาขาความเชี่ยวชาญ :

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
อังคาร
9.00 - 12.00 น.
พุธ
9.00 - 12.00 น.
พฤหัสบดี
9.00 - 12.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
พุธ
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์