ตารางแพทย์

รศ.นพ. พิทยา ด่านกุลชัย

Assoc. Prof. Pittaya Dankulchai, M.D.
สาขาความเชี่ยวชาญ :การศึกษา :
  • พบ. ,ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา), Research Fellowship in Brachytherapy at Vienna University, and Mount Vernon Cancer Center
ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
จันทร์
09.00 - 16.00 น.
พุธ
13.00 - 16.00 น.
พฤหัสบดี
09.00 - 12.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
อังคาร
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์